W nowym roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach przygotowała ofertę swoich działań. Poza statutowymi zadaniami placówki  jak: diagnozowanie dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii, profilaktyka, doradztwo zawodowe zawiera ona wiele nowych i ciekawych propozycji. Zmianie uległa także szata graficzna oferty.

Innowacją, która została wprowadzona w tym roku szkolnym są Dni Otwarte Poradni połączone z ważnymi ogólnopolskimi i światowymi wydarzeniami jak np. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, Światowy Dzień Logiki itd. Inicjatywy te realizowane będą w różnych formach (warsztaty, pogadanki, pokazy, konsultacje, materiały psychoedukacyjne).  W ramach Dni Otwartych Poradni zaplanowane zostały także badania przesiewowe słuchu, wzroku i przetwarzania sensoryczno – motorycznego. Szczegółowy wykaz promowanych akcji zamieszczony został w kalendarzu wydarzeń realizowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach na rok szkolny 2022/2023, który jest dostępny na stronie internetowej Poradni.

            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach (pppkozienice.pl)

Obszar diagnostyczny został wzbogacony o nowe narzędzia i programy. Zakupione zostały nowe cyfrowe narzędzia do diagnozy psychoedukacyjnej. Kwestionariusze w formie samoopisu pozwolą na diagnozę uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej w obszarze funkcjonowania społecznego oraz motywacji i amotywacji. Wszystkie te narzędzia są dostępne w języku ukraińskim, co ułatwi nam diagnozę uczniów z Ukrainy. W najbliższych miesiącach wdrożona zostanie innowacyjna, inteligentna platforma informatyczna do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami poniżej 4 roku życia. Jest to pierwszy tego typu produkt na świecie, dlatego cieszymy się, że nasza Poradnia będzie miała go w swoich zasobach.

Aktualna oferta Poradni zawiera także nowe propozycje zajęć grupowych dla dzieci  i uczniów. Najmłodsze dzieci wraz z rodzicami będą mogły skorzystać z „Logosensoryki dla maluchów”. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mamy do zaoferowania zajęcia grupowe „Mindfulness”, jak również zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej, zajęcia dla dzieci rozpoczynających naukę, warsztaty cyberbezpieczeństwie dla 6 latków oraz zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych. Nową propozycją dla rodziców  i opiekunów jest trening kontroli złości. Nadal będą kontynuowane działania z obszaru interwencji kryzysowej oraz grupowe treningi ukierunkowane na budowanie poczucia pewności siebie.

W ramach terapii indywidualnej proponujemy terapie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami adaptacyjnymi, problemami wychowawczymi, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi. Prowadzimy także terapię psychologiczną z wykorzystaniem technik poznawczo – behawioralnych, indywidualne wsparcie logopedyczne z wykorzystaniem terapii miofunkcjonalnej. W dalszym ciągu dzieci i uczniowie mogą korzystać z terapii Integracji Sensorycznej SI, terapii ręki, terapii neuromotorycznej dziecka wg INPP, terapii metodą Instrumental Enrichment, terapii VR, terapii EEG Biofeedback, a także z terapii i wsparcia pedagogicznego dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz z ogólnymi trudnościami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje nowe kampanie społeczne, programy i projekty. Wśród nich znajduje się ogólnopolska kampania edukacyjna FakeHunter – Edu skierowana do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Jej celem jest walka z dezinformacją oraz nauka krytycznego podejścia do treści publikowanych w mediach społecznościowych i Internecie. Realizowana będzie innowacja jako startup medyczny Calmsie. W ramach tej innowacji zawarty jest chatbot edukacyjny umożliwiający przeprowadzenie dialogu w sposób ciągły w języku polskim. Poruszane będą kwestie związane z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania, stylem życia, uzależnieniami i przemocą w otoczeniu. Ponadto, z uwagi na duże zainteresowanie w latach poprzednich kontynuowana będzie także akcja „Dwulatek mówi”, której celem jest sprawdzenie przebiegu poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych małego dziecka. Nadal realizowane będą projekty: „Kreatywne tworzenie” oraz Sieć Szkolnych Liderów Profilaktyki.

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przystąpiła do III Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, który jest elementem projektu „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”  organizator: Instytut Edukacji Pozytywnej. Dzięki temu nasza placówka może korzystać z nowoczesnego wsparcia działań poradni psychologiczno – pedagogicznych. Udział w programie umożliwi nam „sieciowanie” współpracy z przedszkolami i szkołami. Poradnia włączyła się również w Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”, którego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi. Projekt jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Poradnia realizuje także Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”, którego założeniem jest usprawnianie motoryki małej wśród dzieci, a także uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą.

Ponadto w ramach wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki prowadzimy Sieci Współpracy i Samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych, doradców edukacyjno – zawodowych, logopedów, terapeutów EEG Biofeedback z terenu Delegatury Radom oraz terapeutów SI.

Ważnym obszarem naszych działań jest wczesne wspomaganie rozwoju, którym objęte są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Objęcie dziecka taką formą pomocy musi być poprzedzone specjalistyczną diagnozą lekarską.

Przypominamy, że w Poradni nadal będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny, który w tym roku szkolnym czynny będzie w każdy czwartek w godzinach 13.00-17.00. Wizyta będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 Przypominamy także, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola)  i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kozienickiego. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Kozienicki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowieckie Kuratorium w Warszawie, Delegatura w Radomiu. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. W każdym przypadku rodzice lub prawny opiekun dziecka muszą wyrazić zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

  Zapraszamy do kontaktu

Dorota Marut

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach