W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje zawodowe:

dianoza

Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).

  • Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.
  • Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
  • Prowadzimy badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
  • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem „Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.
  • Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.
  • Prowadzimy badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej