Zadzwoń do nas: (48) 614-89-36

Oferta

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Diagnoza

dianoza

W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjno-wychowawcze i predyspozycje zawodowe.

Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).

 • Diagnozujemy małe dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia; realizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież uczącą się, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykającą trudności edukacyjne.
 • Diagnozujemy sferę emocjonalno – społeczną w oparciu o nowe narzędzie diagnostyczne TROS – KA [i], wiek 9-13 lat.
 • Diagnozujemy integrację sensoryczną.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Prowadzimy badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem „Słyszę” i „Widzę”.
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkól przesiewowe badania procesów integracji sensorycznej w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych.
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD-6)[ii] .
 • Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Prowadzimy badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej.

[i] TROS – KA jest narzędziem diagnozującym kompetencje emocjonalno – społeczne. Celem badania jest diagnoza funkcjonalna pozwalająca na szerokie wykorzystanie jej  w charakterystyce ucznia.

[ii] SRD-6 jest narzędziem służącym do wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji  w grupie dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Celem badania jest ujawnienie zachowań, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia  w przyszłości specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Konsultacje

układanka-300x214

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

 • Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
 • Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
 • Rozwoju i zaburzeń mowy.
 • Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem mowy.
 • Orientacji edukacyjno – zawodowej.
 • Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Ponadto, w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.

Terapia

little girl playing with balls

Na terenie Poradni prowadzona jest:

 • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz dla rodziców.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.
 • Terapia rodzin.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia EEG BIOFEEDBACK.
 • Terapia integracji sensorycznej.
 • Terapia indywidualna dla dzieci z niedosłuchem.

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PORADNI

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z ofertą.)

„Klub rodzica” – prelekcje/pogadanki/warsztaty dla rodziców/nauczycieli/pedagogów na terenie Poradni

(Kliknj, w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

 

Współpraca Poradni ze szkołami

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół na terenie placówek prowadzimy:

 • dyżur doradcy zawodowego, pedagoga, psychologa, logopedy
 • punkt konsultacyjny dla rodziców I nauczycieli
 • spotkania, prelekcje dla uczniów, rodziców I nauczycieli

Zapraszamy także do doskonalenia warsztatu pracy w następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

 • sieć dla psychologów i pedagogów szkolnych (koordynator: Renata Kowalska)
 • sieć dla doradców edukacyjno-zawodowych (koordynator: Katarzyna Olechowska-Olma)
 • sieć dla logopedów (koordynator: Agnieszka Caban)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.

Zapotrzebowanie na różne formy zajęć zamieszczone w ofercie prosimy zgłaszać do 16 października 2017r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

osobisty: w sekretariacie Poradni

telefoniczny: (48)6148936

mailowy: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

 

 

Harmonogram spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia  doradców zawodowych na rok szkolny 2017/2018.

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH PORAD Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ(SI).

Harmonogram spotkań Grupy Wsparcia dla Rodzin objętych WWRD w PP-P w Kozienicach.

Harmonogram spotkań z logopedą w ramach Otwartych Porad Logopedycznych w  roku szkolnym 2017/1018

(Kliknj, w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)