Zadzwoń do nas: (48) 614-89-36

Oferta

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Diagnoza

dianoza

W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjno- wychowawcze i predyspozycje zawodowe.

Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).

 • Diagnozujemy małe dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia; realizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież uczącą się, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykającą trudności edukacyjne.
 • Diagnozujemy sferę emocjonalno-społeczną dzieci w wieku 9-13 lat w oparciu o nowe narzędzia diagnostyczne TROS-KA.
 • Diagnozujemy integrację sensoryczną.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Prowadzimy badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem „Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkól przesiewowe badania procesów integracji sensorycznej w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych.
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD-6).
 • Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych oraz średnich pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej (od II semestru roku szkolnego 2019/2020).
 • Prowadzimy badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej (od II semestru roku szkolnego 2019/2020).

Konsultacje

układanka-300x214

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

 • Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
 • Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
 • Rozwoju i zaburzeń mowy.
 • Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem mowy.
 • Orientacji edukacyjno – zawodowej.
 • Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Ponadto, w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.

Terapia

little girl playing with balls

Na terenie Poradni prowadzona jest:

 • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz dla rodziców.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.
 • Terapia rodzin.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia EEG BIOFEEDBACK.
 • Terapia integracji sensorycznej.
 • Terapia indywidualna dla dzieci z niedosłuchem.
 • Terapia zaburzeń seksualnych.
 • Interwencja kryzysowa.

Uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/ 2020 w zakresie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek proponujemy następującą tematykę zajęć i warsztatów.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PORADNI

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z ofertą.)

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni

(po wcześniejszej diagnozie/ konsultacji i zakwalifikowaniu przez specjalistę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

(Kliknij, w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli

(Kliknij, w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

Współpraca Poradni ze szkołami

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół i przedszkoli na terenie placówek prowadzimy spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem i logopedą.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i wychowawców pod tytułem:

 • ”Kreatywni na co dzień” (prowadzące: R.Kowalska, M.Kowalczyk, A.Zynek).

 • „Wołanie nastolatka o pomoc” (prowadząca P.Chlewicka)

 • „Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym” (prowadząca P.Chlewicka)

 • „Wspieranie rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej” (prowadząca A.Strąg)

 • „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne” (prowadząca: D.Marut)

 • „Gry wracają do gry- kształtowanie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych w zabawie” (prowadząca: M.Kowalczyk

 • „Jak wspierać rozwój sensoryczno- motoryczny dziecka w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych- praktyczne wskazówki i propozycje ćwiczeń” (prowadząca: I.Jelińska)

Zapraszamy także do doskonalenia warsztatu pracy w następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

 • sieć dla pedagogów szkolnych (koordynator: Renata Kowalska i Aleksandra Strąg)
 • sieć dla psychologów (koordynator: Dorota Marut i Paulina Chlewicka)
 • sieć dla doradców edukacyjno- zawodowych (koordynator: Katarzyna Olechowska-Olma)
 • sieć dla logopedów (koordynator: Agnieszka Caban)
 • sieć dla terapeutów integracji sensorycznej (koordynator: Iga Jelińska)
 • sieć terapeutów EEG BIOFEEDBACK z terenu Delegatury Radom (koordynator: Paulina Chlewicka i Anna Zynek).

Zapraszamy na Otwarte Dni Integracji Sensorycznej oraz Otwarte Dni Porad Logopedycznych dla nauczycieli i rodziców.

Otwarte Dni Integracji Sensorycznej odbędą się dniach:

 • 16.10.2019r. godz. 16.00
 • 18.12.2019r. godz. 16.00
 • 5.02.2020r. godz. 16.00
 • 15.04.2020r .godz. 16.00
 • 17.06.2020r. Godz. 16.00

Otwarte Dni Porad Logopedycznych odbędą się dniach:

 • 14.10.2019r. godz.16.30 temat spotkania „Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy”
 • 18.11.2019r. godz 16.30 temat spotkania „Opóźniony rozwój mowy u dziecka”
 • 13.01.2020r. godz 16.30 temat spotkania „Stymulacja psychoruchowa i jej wpływ na rozwój mowy”
 • 16.03.2020 godz 16.30 temat spotkania „Różnicowanie słuchowe jako warunek prawidłowej mowy”
 • 20.04.2020 godz.16.30 temat spotkania „Dziecko z afazją w szkole”
 • 18.05.2020 godz.16.30 temat spotkania „Zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

osobisty: w sekretariacie Poradni

telefoniczny: (48)6148936

mailowy: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl