Zakończenie zajęć warsztatowych „Klub dobrej książki”

W dniu 12 grudnia 2017 roku na terenie naszej Poradni zakończył się cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas V- VI „Klub dobrej książki”. Zajęcia odbywały się od 14 listopada br.

Podczas kolejnych czterech spotkań uczniowie rozwijali umiejętność czytania (technika czytania, czytanie ze zrozumieniem). Spotkania były również okazją do rozwijania wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych oraz rozwijania funkcji poznawczych ważnych dla uczenia się, w tym: sprawności językowych i umiejętności komunikacyjnych, sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Zadania zespołowe sprzyjały uczeniu się planowania, organizacji pracy i współdziałania, odpowiedzialności za powierzone zadanie i przestrzegania zasad. Ćwiczenia praktyczne, gry, zabawy oraz dyskusja sprzyjały doskonaleniu umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

Ostatnie, piąte, spotkanie miało charakter otwarty. Uczestnikami byli, oprócz uczniów, zaproszeni opiekunowie (rodzice, członkowie rodzin). Spotkanie było okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym poprzez udział w warsztatach artystycznych. Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia stał się inspiracją do przygotowania niepowtarzalnych prac z elementami i motywami świątecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy mieli do dyspozycji wiele materiałów zdobniczych. Z zaangażowaniem realizowali swoje pomysły. Każdy mógł zabrać do domu wykonane przez siebie prace. Spotkanie było również okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń.

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

Lp. MIESIĄC DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU GODZINA

  1.

WRZESIEŃ 2017R. 4, 18 14
  2. PAŹDZIERNIK 2017R. 2, 16, 30 14
  3. LISTOPAD 2017R. 13, 27 14
  4. GRUDZIEŃ 2017R. 11 14
  5. STYCZEŃ 2018R. 8, 29 14
  6. LUTY 2018R. 12, 26 14
  7. MARZEC 2018R. 12, 26 14
  8. KWIECIEŃ 2018R. 9, 23 14
  9. MAJ 2018R. 7, 21 14
10. CZERWIEC 2018R. 4, 18 14
11. LIPIEC 2018R. 2 14
12. SIERPIEŃ 2018R. 27 14

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.

O zmianie terminu wnioskodawcy zostaną poinformowani.

SZKOLNI LIDERZY PROFILAKTYKI

Dnia 19 czerwca 2017r. w naszej Poradni wraz ze swoimi opiekunami gościli przedstawiciele szkół biorący udział w projekcie „Szkolni Liderzy Profilaktyki” koordynowanym przez pedagoga Renatę Kowalską. Szkoły, które w nim uczestniczyły to: I LO Kozienice, ZS Kozienice, PG Głowaczów, PG Garbatka Letnisko, PG Świerże Górne oraz PSP Rozniszew.

Wybrani przez swoich opiekunów uczniowie, tzw. Liderzy otrzymywali od koordynatora na każdy miesiąc roku szkolnego specjalne zadania. Liderzy musieli realizować je w swoich szkołach angażując całą społeczność szkolną, a nawet lokalną. Zadania obejmowały swoją tematyką szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, propagowanie czytelnictwa oraz niwelowanie przejawów dyskryminacji i agresji. Formy pracy jakie zostały zastosowane to m.in.: apele, happeningi, dyskusje, zabawy, zajęcia plastyczo – techniczne itp.

W trakcie podsumowania wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było przyłączyć się do projektu, gdyż przyniósł on wiele korzyści każdej ze szkół. Uczniowie nabyli nowe umiejętności pracy w grupie, mogli rozwijać swoją kreatywność, uczyli się odpowiedzialności, ale przede wszystkim dawali przykład innym, jak powinniśmy się zachowywać w grupie społecznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  zaprasza na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice!

 Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, niepokoicie się, że jego   rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia.

Oferujemy Państwu specjalistyczną pomoc: pedagoga, psychologa, neurologopedy, fizjoterapeuty oraz specjalisty integracji sensorycznej.

Proponujemy wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu  przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

     Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach

Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a

26-900 Kozienice

tel/fax: 48 614 89 36

   e:mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące działania placówki

www.pppkozienice.pl

NOWOŚCI TERAPEUTYCZNE W PORADNI – FORBRAIN – AKTYWNA TERAPIA SŁUCHOWA W ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH !!!

Terapia słuchowa z wykorzystaniem słuchawek Forbrain to innowacyjna forma stymulacji układu nerwowego, wykorzystująca drgania kości czaszki.

Terapia dla dzieci z trudnościami:

 • w nauce czytania,
 • z płynnością mowy,
 • w poprawnej wymowie (wady wymowy),
 • w koncentracji i uwadze,
 • z pamięcią.

 

Forbrain to urządzenie do ćwiczeń słuchowo-głosowych. Używa się go po kilkanaście minut dziennie przez kilka tygodni. Ich działanie polega na stymulowaniu słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego poprzez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcje słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych.

Dlaczego należy używać forbrain ?

 • Zmysł uwagi

Forbrain wyposażony jest w opatentowany dynamiczny filtr, który pobudza mózg i sprawia, że jest on bardziej wyczulony na różnego rodzaju bodźce.

 • Mowa

Forbrain został opracowany po to, aby móc lepiej odbierać swój własny głos i jak również wpływa bezpośrednio na poprawę wymowy i płynność wypowiedzi.

 • Pamięć

Forbrain ułatwia zarówno odbiór przekazywanych nam wiadomości jak i poprawia krótkotrwałą pamięć, niezbędną do nauki. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w umiejętności poprawnego czytania i pisania jak i podczas prowadzenia konwersacji.

 • Uwaga

Zdolność do skupiania uwagi to ogólny stan czujności, który sprawia, że układ nerwowy jest gotowy od odbioru wszelkich docierających do niego informacji. A do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim bodźców.

Forbrain pozytywnie wpływa na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości głosu ludzkiego. Te właśnie częstotliwości pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, gdyż takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych, które stymulują mózg.

Ponadto, gdy słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę, a wiadomo, że mózg jest bardzo wrażliwy na nagłe zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć.

Dzięki słuchawkom głos jest przekazywany do ucha wraz z nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi Forbrain od barwy i natężenia głosu. Tych kontrastów nie da się przewidzieć. Są one zupełnie bezbolesne, a przy tym zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę.

Słuchawki Forbrain mają pomóc mózgowi w rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, które sprawiają, że następuje poprawa uwagi.

Lepsze funkcjonowanie mechanizmów uwagi wpływa również bardzo pozytywnie na:

 • Koncentrację
 • Dynamizm
 • Pewność siebie
 • Mowę

forbrain2

Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia.

Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Mówienie jest możliwe dzięki zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami, wymagającego stałego sprzężenia zwrotnego między wydawanymi dźwiękami, a tym, co odbiera ucho, głównie drogą kostną. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną.Polega to na nieustannym przechodzeniu od dźwięku wydawanego do dźwięku odbieranego i z powrotem. Mózg jest zaprogramowany tak, że dostosowuje sygnał wydawany do odbieranego. Zdarza się, że to słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne ulegnie zakłóceniu. Tak właśnie się dzieje w przypadku stresu – barwa głosu zmienia się znacząco, ponieważ mózg nieprawidłowo analizuje docierający do niego komunikat.

Słuchawki Forbrain wzmacniają podstawowe dźwięki mowy i sprzyjają ich odbiorowi drogą kostną, pozytywnie wpływając na mowę i komunikację. Ogólnie lepszy poziom komunikacji wynika z pracy nad każdym z jej aspektów:

 • Dykcją i wymową
 • Dyskryminacją słuchową
 • Płynnością wypowiedzi
 • Rytmem i muzykalnością

Pamięć werbalna

Pamięć werbalna odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach uczenia się. To przede wszystkim pamięć krótkotrwała i fonologiczna pozwala zmagazynować informacje słowne w celu poddania ich szybkiej analizie.

Pamięć werbalna wykracza poza ramy mowy, ponieważ jest również silnie zaangażowana w procesy czytania i myślowe, czyli te, które pozwalają przeczytać tekst i zrozumieć jego sens oraz nadać mu odpowiedni rytm, dostosowany do interpunkcji. Pamięć werbalna umożliwia również prowadzenie rozmowy i rozumowanie.

Jest powiązana ze świadomością artykulacyjną wypowiedzi, czyli uwagą skupianą na wysyłanym i odbieranym komunikacie.

forbrain3

Filtr Forbrain podkreśla rytm mowy, a przewodnictwo kostne ułatwia jego przyswojenie w celu lepszego zapamiętania informacji.

Ogólnie pamięć ma decydujące znaczenie w procesie uczenia się, toteż używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

 • Pamięć roboczą
 • Umiejętność czytania
 • Zdolność do uczenia się.