OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Diagnoza

dianoza

W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjno- wychowawcze i predyspozycje zawodowe.

Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).

 • Diagnozujemy małe dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia; realizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież uczącą się, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykającą trudności edukacyjne.

 • Diagnozujemy sferę emocjonalno – społeczną dzieci w wieku 9- 13 lat w oparciu o narzędzie diagnostyczne TROS – KA.

 • Diagnozujemy integrację sensoryczną.

 • Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.

 • Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 • Prowadzimy badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).

 • Prowadzimy na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem „Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.

 • Prowadzimy na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej/ na terenie szkół i przedszkoli przesiewowe badania procesów integracji sensorycznej w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

 • Prowadzimy na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej/ na terenie szkół i przedszkoli badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD-6).

 • Prowadzimy na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej/ na terenie szkół i przedszkoli badania przesiewowe z zakresu ortoptyki (grupy przedszkolne).

 • Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych oraz średnich pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.

 • Prowadzimy badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej.

Konsultacje

układanka-300x214

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

 • Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
 • Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
 • Rozwoju i zaburzeń mowy.
 • Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem mowy.
 • Orientacji edukacyjno – zawodowej.
 • Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Ponadto, w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.

Terapia

little girl playing with balls

Na terenie Poradni prowadzona jest:

 • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz dla rodziców.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.
 • Terapia rodzin.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Indywidualne spotkania dla uczniów zdolnych.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia EEG BIOFEEDBACK.
 • Terapia integracji sensorycznej.
 • Terapia indywidualna dla dzieci z niedosłuchem.
 • Terapia zaburzeń seksualnych.
 • Terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (IE).
 • Trening Koncentracji Uwagi z elementami techniki VR.
 • Interwencja kryzysowa/mediacje.

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski zajęcia na terenie PP- P odbywają się w mniej licznych grupach i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/ 2022 w zakresie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek proponujemy następującą tematykę zajęć i warsztatów.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni  (po wcześniejszej diagnozie/ konsultacji i zakwalifikowaniu przez specjalistę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącą)

Oferta pomocy dla rodziców dzieci najmłodszych nieuczęszczających do przedszkola

Oferta pomocy dla rodziców

Współpraca Poradni ze szkołami

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół i przedszkoli na terenie placówek prowadzimy spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem i logopedą.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i wychowawców pod tytułem:

 • ”Kreatywni na co dzień” (prowadzące: R.Kowalska, M.Kowalczyk).
 •  „Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym” (prowadząca P.Chlewicka)
 • Wspieranie rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej” (prowadząca A.Strąg).
 •  „Zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej” (prowadząca M.Chlebowska).
 • Szkolny Program Interwencyjny oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotoryczną gotowości do nauki (prowadząca: I.Jelińska)
 •  „GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy” (prowadzące: P.Chlewicka, D.Marut).
 • Metoda Integracji Sensorycznej- podstawowe założenia i przykłady technik i ćwiczeń do realizacji w grupach przedszkolnych i szkolnych” (prowadząca: A.Kołakowska).

Zapraszamy także do doskonalenia warsztatu pracy w następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

 • sieć dla pedagogów i psychologów szkolnych (koordynator: Renata Kowalska)

 • sieć dla doradców edukacyjno- zawodowych (koordynator: Katarzyna Olechowska-Olma)

 • sieć dla logopedów (koordynator: Agnieszka Caban)

 • sieć terapeutów EEG BIOFEEDBACK z terenu Delegatury Radom (koordynator: Paulina Chlewicka i Anna Zynek).

Zapraszamy na Otwarte Dni Integracji Sensorycznej oraz Otwarte Dni Porad Logopedycznych dla nauczycieli i rodziców.

Otwarte Dni Integracji Sensorycznej będą odbywać się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 16 (prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na spotkania).

Otwarte Dni Porad Logopedycznych odbędą się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16 (prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na spotkania).

Nasza placówka udziela również wsparcia w formie porad i konsultacji telefonicznych dla dzieci i młodzieży. Telefon Wsparcia czynny jest w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 18.00- 20.00. Nr telefonu 511 652 812

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

osobisty: w sekretariacie Poradni

telefoniczny: (48)6148936

mailowy: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl