Zadzwoń do nas: (48) 614-89-36

Oferta

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Diagnoza

dianoza

W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjno- wychowawcze i predyspozycje zawodowe.

Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).

 • Diagnozujemy małe dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia; realizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież uczącą się, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykającą trudności edukacyjne.
 • Diagnozujemy sferę emocjonalno-społeczną dzieci w wieku 9-13 lat w oparciu o nowe narzędzia diagnostyczne TROS-KA.
 • Diagnozujemy integrację sensoryczną.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.
 • Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Prowadzimy badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem „Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkól przesiewowe badania procesów integracji sensorycznej w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych.
 • Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD-6).
 • Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych oraz średnich pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Prowadzimy badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej.

Konsultacje

układanka-300x214

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

 • Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
 • Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
 • Rozwoju i zaburzeń mowy.
 • Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem mowy.
 • Orientacji edukacyjno – zawodowej.
 • Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Ponadto, w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.

Terapia

little girl playing with balls

Na terenie Poradni prowadzona jest:

 • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz dla rodziców.
 • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.
 • Terapia rodzin.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Indywidualne spotkania dla uczniów zdolnych.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia EEG BIOFEEDBACK.
 • Terapia integracji sensorycznej.
 • Terapia indywidualna dla dzieci z niedosłuchem.
 • Terapia zaburzeń seksualnych.
 • Terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (IE).
 • Interwencja kryzysowa/mediacje.

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski zajęcia na terenie PP- P odbywają się w mniej licznych grupach (do maksymalnie 15 osób) i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2020/ 2021 zajęcia grupowe odbywają się jedynie na terenie PP- P w Kozienicach (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/ 2021 w zakresie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek proponujemy następującą tematykę zajęć i warsztatów.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PORADNI

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z ofertą.)

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni

(po wcześniejszej diagnozie/ konsultacji i zakwalifikowaniu przez specjalistę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

(Kliknij, w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli

(Kliknij, w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH PORAD Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ(SI)

Współpraca Poradni ze szkołami

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół i przedszkoli na terenie placówek prowadzimy spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem i logopedą.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i wychowawców pod tytułem:

 • ”Kreatywni na co dzień” (prowadzące: R.Kowalska, M.Kowalczyk, A.Zynek).
 • „Wołanie nastolatka o pomoc” (prowadząca P.Chlewicka)
 • „Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym” (prowadząca P.Chlewicka)
 • „Wspieranie rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej” (prowadząca A.Strąg)
 • „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne” (prowadząca: D.Marut)
 • „Gry wracają do gry- kształtowanie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych w zabawie” (prowadząca: M.Kowalczyk)
 • „Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotoryczną gotowości do nauki” (prowadząca: I.Jelińska)
 • „GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy” (prowadzące: P.Chlewicka, D.Marut).
 • „Metoda Integracji Sensorycznej- podstawowe założenia i przykłady technik i ćwiczeń do realizacji w grupach przedszkolnych i szkolnych” (prowadząca: A.Kołakowska).
 • ”Kreatywni na co dzień” (prowadzące: R.Kowalska, M.Kowalczyk, A.Zynek).

Zapraszamy także do doskonalenia warsztatu pracy w następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

 • sieć dla pedagogów szkolnych (koordynator: Renata Kowalska)
 • sieć dla psychologów (koordynator: Dorota Marut i Paulina Chlewicka)
 • sieć dla doradców edukacyjno- zawodowych (koordynator: Katarzyna Olechowska-Olma)
 • sieć dla logopedów (koordynator: Agnieszka Caban)
 • sieć dla terapeutów integracji sensorycznej (koordynator: Iga Jelińska)
 • sieć terapeutów EEG BIOFEEDBACK z terenu Delegatury Radom (koordynator: Paulina Chlewicka i Anna Zynek).

Zapraszamy na Otwarte Dni Integracji Sensorycznej oraz Otwarte Dni Porad Logopedycznych dla nauczycieli i rodziców.

Otwarte Dni Integracji Sensorycznej będą odbywać się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 16 (prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na spotkania).
Otwarte Dni Porad Logopedycznych odbędą się w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 16 (prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na spotkania).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

osobisty: w sekretariacie Poradni

telefoniczny: (48)6148936

mailowy: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl